INVL Logo

INVL Emerging Markets Debt

Dati izvēlētajā periodā
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Gada atdeves ekvivalents
%

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 5

Pārvaldes maksa: 0,00%

Ieguldījumu
stratēģija

Veic ieguldījumus fiksēta ienesīguma ieguldījumu risinājumos ar mērķi pārsniegt fiksēta ienesīguma ieguldījumu peļņu. Tas tiek panākts, ieguldot parāda vērtspapīros vai citos līdzvērtīgos ieguldījumu instrumentos, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondos. Lielākā daļa aktīvu tiek ieguldīti jaunattīstības valstu valdību, pašvaldību un uzņēmumu parāda vērtspapīros (biržās un tirgos), kam kredīta analīzē noteikts augstākais kredītvērtējums. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku. Aktīvi šobrīd ir ieguldīti INVL Global Emerging Markets Bond apakšfondā.

Papildu informācija

Etalona indekss

  • 50,00% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
  • 50,00% J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in EUR (JBBSHEUR index)

Lielākie ieguldījumi

Dati: 31.03.2023

  • INVL GLOBAL EMERG MKT BONDS | ISIN: LTIF00000666 | 98,10%

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar UADB INVL Life  (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.