INVL Logo

INVL Nordic High Yield Debt

Dati izvēlētajā periodā
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Gada atdeves ekvivalents
%

Informācija par ieguldījumu risinājumu

Sākuma datums: 2022.07.01

Riska līmenis: 5

Pārvaldes maksa: 0,75%

Ieguldījumu
stratēģija

Veic ieguldījumus fiksēta ienesīguma ieguldījumu risinājumos ar mērķi pārsniegt fiksētā ienesīguma ieguldījumu peļņu. Tas tiek panākts, ieguldot parāda vērtspapīros vai citos līdzvērtīgos ieguldījumu instrumentos, piemēram, kolektīvo ieguldījumu fondos. Lielākā daļa aktīvu tiek ieguldīti Ziemeļvalstu reģiona (Dānija, Norvēģija, Somija, Zviedrija) uzņēmumu obligācijās, kuru kredītreitings ir zemāks par investīciju līmeņa kredītreitingu. Alternatīvo ieguldījumu aktīvu īpatsvars var būt līdz 30%. Atvasinātos instrumentus var izmantot, lai nodrošinātos pret valūtas maiņas kursa izmaiņu risku.

Papildu informācija

Etalona indekss

  • 100,00% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)

Lielākie ieguldījumi

  • Dati: 31.03.2023
    • DNB FUND-HIGH YLD-INS A EUR | LU1303786096 | 41,75 %
    • MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR | LU1112754756 | 37,46 %
    • PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR | LU1311575093 | 16,21 %
    • LUMINO 5 08/29/24 | XS2523337389 | 2,99 %

Apdrošinājuma ņēmējs pēc saviem ieskatiem izvēlas ieguldījumu risinājumu(-s), kas, kapitāla uzkrāšanas nolūkos, būs piesaistīti Apdrošinājuma ņēmēja ar UADB INVL Life  (turpmāk – Apdrošinātājs) noslēgtajam tirgum piesaistītās apdrošināšanas līgumam.

Apdrošinājuma ņēmējs ir atbildīgs par pieņemtajiem lēmumiem, tāpēc, pirms tirgum piesaistītā apdrošināšanas līguma noslēgšanas vai ieguldījumu risinājumu izvēles, viņam rūpīgi jāiepazīstas ar apdrošināšanas noteikumiem, ieguldījumu risinājumu pamatinformācijas dokumentiem, ieguldījumu risinājumu noteikumiem, līgumam piemērojamajiem atskaitījumiem (cenrādi) un jebkuru citu Apdrošinātāja sagatavoto informāciju par apdrošināšanas līguma noteikumiem un līgumam raksturīgiem riskiem.

Apdrošinājuma ņēmējs uzņemas ieguldījumu risku un ieguldīto līdzekļu vērtības samazināšanās vai zaudējumu risku. Ieguldījumu risinājuma vienību vēsturiskā peļņa nav uzticams nākotnes peļņas rādītājs un negarantē rezultātus nākotnē.

Ieguldījumu risinājuma vienības vērtība var palielināties vai samazināties, Apdrošinājuma ņēmējs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis, zaudēt ievērojamu daļu ieguldīto līdzekļu vai visus ieguldītos līdzekļus.

Apdrošinātājs vai jebkurš cits ieguldījumu pārvaldītājs nav atbildīgs par ieguldījumu risinājuma vienības vērtības izmaiņām.

Lai gan publicētā informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par ticamiem, Apdrošinātājs nav atbildīgs par neprecizitātēm vai zaudējumiem, kas var rasties apdrošinājuma ņēmējiem, kuri paļaujas uz šo informāciju.

Šī informācija nav interpretējama kā ieteikums, piedāvājums vai aicinājums noslēgt apdrošināšanas līgumu vai izvēlēties konkrētus ieguldījumu risinājumus.