INVL Logo

Ieguldītāju interešu aizsardzība

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ir Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem un kuras mērķis ir uzlabot un nodrošināt augstāku ieguldītāju aizsardzības līmeni. MiFID prasības kopš 2008. gada 1. februāra ir pilnā apmērā ieviestas arī Latvijā un ir saistošas finanšu instrumentu tirgus dalībniekiem. Ieguldītāju interešu aizsardzības mehānisms regulēts gan Finanšu instrumentu tirgus likumā, gan Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā. Ievērojot ieguldītāju interešu aizsardzību, lūdzam Jūs iepazīties ar šādiem dokumentiem:

Balsstiesību izmantošanas kārtība

Finanšu instrumentu risku apraksts

Interešu konfliktu novēršanas politika

Klientu sūdzību izskatīšanas procedūra