INVL Logo

Pensiju 2. līmeņa plānu rezultāti

INVL MAKSIMĀLAIS 16+

Dati par atlasīto periodu
No
EUR ()
Līdz
EUR ()
Izmaiņas
%
Pamatdati
Darbības sākums
2019-01-02
Pārvaldītājs
INVL Asset Management
Jaunākie dati
Datums
2024-06-13
Daļas vērtība
1,5475 EUR
Neto aktīvi
27.314.317,37 EUR
Vērtības izmaiņas
Dienas
-0,25 %
Mēneša
+1,45 %
Trīs mēnešu
+4,47 %
Gada
+16,49 %

Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta aktīva ieguldījumu strateģija, kas paredz, ka līdz 100% no plāna aktīviem tiks ieguldīti kapitāla vērtspapīros. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir iegūt maksimālu ilgtermiņa peļņu. Iesakām izvēlēties, ja esat vecumā no 16 līdz 46 gadiem vai tiem, kuri meklē visaugstāko peļņu, vienlaicīgi uzņemoties augstāku ieguldījumu svārstīguma risku.

Informācija par ieguldījumu plānu

Ieguldījumu plāna dokumenti

Komisijas

  • Fiksētā komisija: 0.5877 % gadā
  • Mainīgā komisija: līdz 0.50 % gadā

Ilgtspējas aspekti

Ieguldījumu plānā netiek veicinātas īpašas vides, sociālās un korporatīvās pārvaldes (ESG) īpašības, kā arī ilgtspējīgi ieguldījumi nav tā pamatnosacījums. Izvērtējot ieguldījumu riskus un iespējas, Sabiedrība ņem vērā ilgtspējas riskus, analizējot ESG kritērijus, bet var ieguldīt arī emitentos ar zemu ESG profilu.

Tomēr Sabiedrība var ieguldīt uzņēmumos, kas atbilst noteiktiem kritērijiem, tostarp ESG rādītājiem, un/vai ir saistīti ar noteiktām ar ilgtspēju saistītām tēmām un ievēro vides, sociālās un korporatīvās pārvaldes aspektus savā praksē. Šādi ieguldījumi var veidot nelielu kopējo aktīvu daļu salīdzinājumā ar citiem ieguldījumiem, kas neatbilst konkrētiem ilgtspējas kritērijiem. Ilgtspējīgi ieguldījumi akcijās situācijās, kad šāda veida ieguldījumi atpaliek no tirgus, var sniegt sliktākus rezultātus nekā tirgus kopumā un/vai var sniegt sliktākus rezultātus kā citi ieguldījumi, kuros netiek ņemti vērā  ar ESG saistīti kritēriji. Ieguldījumu portfeļa nodrošinātājs –  līdzekļu pārvaldītājs var pārdot ieguldījumus ESG apsvērumu dēļ pat, ja ieguldījumi sniedz labus rezultātus.

Sabiedrības ietvaros, pieņemot ieguldījumu lēmumus, šobrīd netiek izvērtēta to iespējami negatīvā ietekme uz ilgtspējas faktoriem. Galvenais iemesls ir pieejas trūkums konsekventiem un precīziem datiem par ieguldījuma plānā esošajiem ieguldījumiem, kā arī tas, ka nozarē nav savstarpēji saskaņotas sistēmas pārskatu iesniegšanai. Ieguldījumu plāna ietvaros netiek ņemti vērā Taksonomijas regulā noteiktie ES ESG kritēriji. Tomēr nav izslēdzams, ka atsevišķi ieguldījumi ir saskaņā ar Taksonomijas regulas ESG kritērijiem.

Papildu informācija par ilgtspēju skatiet šeit.

Svarīgi zināt

Izvēlieties pensiju plānu rūpīgi un atbildīgi, izvērtējot ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet pensiju plāna dokumentus par piemērojamiem atskaitījumiem (komisijām), kas ir neatņemama daļa no pensiju uzkrājumu līguma.

Ieguldījumi 2. un 3. līmeņa pensiju plānos ietver investīciju risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju plānos, ko pārvalda INVL Asset Management. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, INVL Asset Management nav atbildīga par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus “INVL Maksimālais 16+”, „INVL Ekstra 47+”, „INVL Komforts 53+”, „INVL Konservatīvais 58+” pārvalda IPAS „INVL Asset Management”, reģ.nr. 40003605043, adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management” birojā.