INVL Logo

Sūdzību iesniegšanas kārtība

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Sūdzības iesniedzējam ir tiesības vērsties “INVL Life”, uždaroji akcine draudimo bendrove Latvijas filiālē, turpmāk – Apdrošinātājs, ar sūdzību par Apdrošinātāja (vai tā piesaistītā apdrošināšanas aģenta) sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, apdrošināšanas līgumu un bez maksas saņemt atbildi uz sūdzību pēc būtības.

Sūdzību var iesniegt rakstiski:

 • nosūtot pa pastu uz Apdrošinātāja juridisko adresi: Elizabetes iela 10B – 1, Rīga, LV-1010;
 • iesniedzot personīgi Apdrošinātāja birojā: Elizabetes iela 10B – 1, Rīga, LV-1010;
 • sūtot elektroniski uz e-pastu [email protected];

Sūdzībā jāiekļauj šāda informācija:

 • sūdzības adresāts (“INVL Life”, UADB Latvijas filiāle, reģ.Nr. 40203383160, juridiska adrese: Elizabetes iela 10B – 1, Rīga, LV-1010)
 • iesniedzēja vārds un uzvārds (juridiskajai personai – nosaukums);
 • personas kods (juridiskai personai – reģistrācijas numurs);
 • fiziskās personas korespondences vai deklarētā adrese (juridiskai personai – juridiskā adrese);
 • e-pasta adrese (ja ir);
 • tālruņa numurs;
 • informācija par Apdrošinātāja pārstāvi, par kura darbību/bezdarbību tiek iesniegta sūdzība, un apstākļiem, kas ir sūdzības pamats (iekļaujot polises numuru, ja ir pieejams);
 • pievienoto dokumentu saraksts, ja sūdzībai tiek pievienoti dokumenti;
 • sūdzības parakstīšanas datums un vieta;
 • iesniedzēja vai tā pilnvarota pārstāvja paraksts (ja netiek sūtīts elektroniski).

Apdrošinātājs, izskatot sūdzību, nodrošina, ka tas tiek veikts iespējami ātri, taisnīgi un efektīvi.

Apdrošinātājs veic sūdzības analīzi, pārbauda tajā norādītus faktus, izvērtē konstatēto faktu cēloņus un veic pasākumus, lai novērstu vai vismaz mazinātu atkārtošanas risku.

Atbildi Apdrošinātājs sniedz rakstiski latviešu valodā 20 dienu laikā. Ja no Apdrošinātāja neatkarīgo iemeslu dēļ atbildes sniegšana minētajā termiņā nav iespējama, tā ietvaros Apdrošinātājs informē sūdzības iesniedzēju par apstākļiem, kas kavē atbildes sniegšanu, norādot saprātīgu papildus termiņu, kas nepieciešams tās sagatavošanai.

Ja Apdrošinātāja sniegtā atbilde uz sūdzību pilnībā neapmierina sūdzībā norādītās prasības, Apdrošinātājs informē iesniedzēju par citām sūdzības izskatīšanas iespējam, arī par ārpustiesas iespējām.

Ja sūdzības iesniedzējs nav apmierināts ar saņemto atbildi, sūdzību, atkarībā no tās priekšmeta, var izskatīt ārpustiesas kārtībā:

 • Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds, adrese: Toma iela 4, LV-1003, Rīga, tīmekļvietne: https://www.laa.lv/klientiem/ombuds/;
 • Latvijas Banka,  adrese: K.Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050, tīmekļvietne: https://www.bank.lv;
 • Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV – 1010, tīmekļvietne: www.ptac.gov.lv;
 • Datu valsts inspekcija, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, tīmekļvietne: www.dvi.gov.lv.

Jā sūdzības iesniedzējs vēlas atrisināt strīdu tiesas ceļā, tad attiecīgs pieteikums būtu jāiesniedz tiesai pēc piekritības. Vairāk informācijas tīmekļvietnē: www.tiesas.lv

Šeit atrodama informācija par iestādi, kas uzrauga Apdrošinātāju.