INVL Logo

INVL Technology akcionāri balsos par pašu akciju iegādes kārtību

Informācijas tehnoloģiju uzņēmumu ieguldījumu sabiedrības “INVL Technology” akcionāri balsos par pašu akciju iegādes kārtību, uzņēmuma darbības rezultātiem 2023. gadā un peļņas sadali. Sabiedrības akcionāru ikgadējā kopsapulce notiks 30. aprīlī.

INVL Technology pašu kapitāls un neto aktīvu vērtība 2023. gada beigās bija 43,53 miljoni eiro jeb 3,6052 eiro par akciju, gada laikā tā pieauga par 13,7%. Sabiedrības tīrā peļņa pagājušajā gadā bija 5,17 miljoni eiro, kas 2,4 reizes pārsniedz 2022. gada tīro peļņu (2,11 miljoni eiro). Pagājušā gada rezultātus pozitīvi ietekmēja portfelī esošo uzņēmumu vērtības pieaugums par 9,95 miljoniem euro. Uzkrājumi darbības rezultātiem un uzkrātajām pārvaldības maksām samazināja 2023. gada rezultātu par 4,91 miljonu euro.

INVL Technology akcionāriem sapulcē tiks ierosināts balsot par iepriekš izveidotās rezerves izmantošanu pašu akciju iegādei. 2015. gadā sabiedrība šim mērķim izveidoja 9,8 miljonu eiro rezervi. Akciju iegādes mērķis ir izpildīt saistības, kas saistītas ar akciju opciju programmām un citiem akciju piešķīrumiem meitas sabiedrību darbiniekiem, un/vai samazināt sabiedrības pamatkapitālu anulējot iegādātās pašu akcijas.

Paredzēts, ka sabiedrība varētu iegādāties pašu akcijas līdz 10% no sabiedrības pamatkapitāla, nosakot, ka šādas iegādes termiņš ir 18 mēneši no akcionāru lēmuma pieņemšanas dienas. Maksimālā vienas akcijas iegādes cena būtu INVL Technology pēdējā publicētā neto aktīvu vērtība, bet minimālā cena būtu 0,29 euro. Tā kā iegādātās akcijas netiks pārdotas, minimālā pārdošanas cena vai pārdošanas kārtība nav noteikta.

INVL Technology pieder kiberdrošības uzņēmums NRD Cyber Security, GovTech un FinTech uzņēmums NRD Companies, un Baltijas IT uzņēmums Novian.

Šā gada marta vidū sabiedrība paziņoja, ka tā ir parakstījusi līgumu ar M&A starpniecības pakalpojumu sniedzēja Corum Group Luksemburgā bāzētās struktūrvienības Corum Group International Cīrihes filiāli, lai tā sniegtu konsultācijas un darbotos kā M&A starpnieks sabiedrības uzņēmumu portfeļa pārdošanas darījumos.

INVL Technology, ko pārvalda INVL Asset Management, vadošais alternatīvo ieguldījumu pārvaldītājs Baltijā, ir slēgta ieguldījumu sabiedrība, kurai ne vēlāk kā līdz 2026. gada jūlija vidum jāiziet no saviem ieguldījumiem un nauda jāsadala akcionāriem.

Svarīga informācija

Šis ir informatīva rakstura mārketinga paziņojums, kas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu daļas, ieguldījumu konsultāciju vai ieguldījumu izpēti, jo tas nav izstrādāts, lai ņemtu vērā katra individuālā ieguldītāja ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju vai vajadzības.

Veicot ieguldījumus, ieguldītāji uzņemas ar ieguldījumu saistīto risku. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un ieguldītājs var atgūt mazāk, nekā ieguldījis. Vēsturiskie ieguldījumu rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus vai ienesīgumu nākotnē. Vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu veikšanu potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību jāizvērtē ieguldījuma piemērotība, kā arī ar ieguldījumu saistītie nodokļi un nodevas, jāņem vērā visi ar ieguldījumu saistītie riski un rūpīgi jāizlasa attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma noteikumi, prospekts un citi dokumenti.