INVL Logo

Pazīsti savu klientu

Sava klienta pazīšana padara mūs par uzticamu partneri. Mēs esam likumiski atbildīgi par mūsu klientu identitātes apstiprināšanu. Iegūto informāciju mēs uztveram stingri konfidenciāli.

Pazīt un identificēt klientu – kādēļ?

Kā finanšu iestāde INVL Life ir likumiski atbildīga par savu klientu identitātes apstiprināšanu un to pazīšanu. Papildus atjauninātajiem personas datiem, mums ir jāzina savu klientu finansiālais statuss, nodarbošanās, profesija un saimnieciskā darbība, kā arī viņu naudas līdzekļu izcelsmi. Pie tam, apdrošināšanas uzņēmumu rīcībā ir jābūt adekvātai informācijai par savu klientu darbībām, par jebkuriem ieņemamajiem politiski un finansiāli nozīmīgiem darba amatiem, kā arī par to, kādus pakalpojumus un kādos nolūkos viņi tos izmanto. Turklāt INVL Life ir jāzina, kurā valstī klients maksā nodokļus.

Likumdevējs šīs saistības ir noteicis ar mērķi, lai tostarp novērstu arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma un proliferācijas finansēšanu un finanšu noziegumus. Apstiprinot mūsu klientu identitāti un iepazīstot viņus, mēs spējam būt mūsu klientu uzticams partneris.

Mēs regulāri pieprasām informāciju no saviem klientiem gan lietišķo attiecību uzsākšanas brīdī, gan arī to laikā. Mēs nodrošinām iegūtās informācijas konfidencialitāti un rīkojamies ar to kā ar apdrošināšanas noslēpumu.

Kādēļ jūs man pieprasāt tādus personas datus kā dzimšanas vietu un nacionalitāti?

Apdrošināšanas uzņēmumiem tiek pieprasīts vienmēr pazīt savus klientus. Mēs uzdodam dažādus jautājumus ne tikai, lai nodrošinātu jums labāku servisu, bet arī tādēļ, lai pilnā apmērā realizētu normatīvo aktu prasības. Mums ir, piemēram, jāpieprasa klienta vārds, dzimšanas vieta, personas identifikācijas kods un cita kontaktinformācija.

Kas ir politiski nozīmīgas personas?

Politiski nozīmīga persona ir fiziskā persona, kurai šobrīd ir vai pēdējo 12 mēnešu laikā ir bijusi uzticēta ievērojama publiskā funkcija (tostarp augsts amats Eiropas Savienības organizācijā vai jebkurās citās starptautiskajās organizācijās), kā arī šāda indivīda ģimenes locekļi un tuvi biedri.

Saskaņā ar likumu, politiski nozīmīga persona ir persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu. Ievērojamu sabiedrisko funkciju pildošas personas ģimenes loceklis ir laulātais vai laulātajam pielīdzināms partneris, viņa vai viņas vecāki vai bērni un viņu laulātie vai partneri, brālis vai māsa.

Ievērojamas sabiedriskās funkcijas pildošas personas tuvs biedrs ir fiziska persona, kurai ir ciešas lietišķās attiecības ar personu, kura veic ievērojamas publiskās funkcijas, vai arī persona, kurai kā patiesajam labuma guvējam piemīt pilnas tādas juridiskās personas vai līgumiskās vienošanās īpašumtiesības, kuras dibinātas tās personas labā, kura veic ievērojamas sabiedriskās funkcijas.

Kādēļ man jāuzrāda sava ID karte vai pase?

Lietišķo attiecību laikā mēs arvien biežāk apstiprinām klienta identitāti dažādu pakalpojumu sniegšanas laikā. Šādi mēs varam būt pārliecināti, ka klientu iesniegtā informācija tiek apstrādāta pienācīgi un droši, lai novērstu tās nokļūšanu jebkādu neautorizētu personu rīcībā. Klienta identitāte tiek pārbaudīta, pamatojoties uz oficiālo personas identifikācijas dokumentu.

Mēs pieņemam šādus personu apliecinošus dokumentus:

  • Pase
  • ID karte

Tāpat jūs varat pārvaldīt savas operācijas droši mūsu E-Life sistēmā  https://e-life.invl.lv

Saņēmu vēstuli par klienta datiem un nodokļiem (FATCA un CRS) – kas man ir jādara?

Ja esat saņēmuši vēstuli no INVL Life par jūsu kā klienta datiem un nodokļu maksāšanas valsti, lūdzu, aizpildiet pievienoto veidlapu un nosūtiet to mums atpakaļ.

Ja mēs nesaņemsim pieprasīto informāciju vai arī nespēsim identificēt jūsu nodokļu saistības ārzemēs, pamatojoties uz jebkuru citu informāciju, mēs būsim spiesti par to informēt Latvijas Valsts ieņēmumu dienestu.

Kādēļ man jāsniedz jums informācija par manu nodokļu maksāšanas valsti (FATCA un CRS)?

INVL Life ir pienākums noteikt klientu nodokļu maksāšanas valsti. Šo pienākumu nosaka Likums par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (Foreign Account Tax Compliance Act jeb FATCA) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Globālais ziņošanas standarts (OECD Common Reporting Standard (CRS)). FATCA mērķis ir novērst ASV nodokļu maksātāju izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. CRS mērķis ir globāla automātiska finanšu kontu informācijas apmaiņa.

FATCA – nodokļu saistības ASV. Latvija un ASV ir vienojušās par informācijas apmaiņu FATCA ietvaros. Saskaņā ar šo vienošanos, tādām finanšu iestādēm kā bankām, investīciju fondiem un uzņēmumiem, kas sniedz investīciju pakalpojumus, kā arī apdrošināšanas uzņēmumiem ir pienākums pārbaudīt savu ASV klientu identitāti un informēt ASV Iekšējo ieņēmumu dienestu (U.S. Internal Revenue Service jeb IRS) par šādu klientu investīcijām. Ziņošana tiek veikta sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. ASV personas, cita starpā, ir personas, kas ir ASV rezidenti, ASV pilsoņi (ieskaitot dubultpilsonību), personas ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju un uzņēmumi, kas reģistrēti ASV. Turklāt uzņēmums, kas pieder ASV personai, var arī būt ASV persona.

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Globālais ziņošanas standarts (OECD CRS) un DAC II

Globālais ziņošanas standarts ir OECD izstrādāta informācijas apmaiņas sistēma, kuras mērķis ir nodibināt starptautisku ziņošanas standartu un saistītās vadlīnijas atbilstoši FATCA. DAC II ir Eiropas Savienības direktīva, ar kuras palīdzību saskaņā ar CRS tiek īstenota informācijas apmaiņa starp ES valstīm.

Kur es varu iegūt vairāk informācijas?

Ja jums ir kādi jautājumi par FATCA, lūdzu, lasiet Jautājumu un atbilžu sadaļu vai arī sazinieties ar INVL Life klientu apkalpošanas nodaļu.

INVL Life nesniedz ar FATCA un CRS saistītus nodokļu padomus. Ja jums ir jebkādi jautājumi par nodokļiem, lūdzu, sazinieties ar nodokļu konsultantu vai meklējiet informāciju Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv vai arī IRS vietnē www.irs.gov.

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Kas ir FATCA?

Likums par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi (Foreign Account Tax Compliance Act jeb FATCA) ir daļa no Amerikas Savienoto valstu likumiem un regulām. Tā mērķis ir novērst ASV personu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ar starptautisko ieguldījumu un depozītu starpniecību. FATCA attiecas uz visām finanšu iestādēm globāli. Latvija ir parakstījusi vienošanos ar ASV par nodokļu informācijas apmaiņu (FATCA vienošanās).

Kurš tiek uzskatīts par ASV personu?

Par ASV personām tiek uzskatīti: ASV rezidenti, ASV pilsoņi (ieskaitot dubultpilsonību), personas ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju vai ASV pastāvīgi dzīvojošas personas, ASV reģistrēti uzņēmumi un noteikti ASV personai piederoši uzņēmumi.

Kāds ir FATCA efekts?

Saskaņā ar FATCA, tādām finanšu iestādēm kā bankām, investīciju fondiem un uzņēmumiem, kas sniedz investīciju pakalpojumus, kā arī apdrošināšanas uzņēmumiem ir pienākums pārbaudīt savu ASV klientu identitāti un informēt ASV Iekšējo ieņēmumu dienestu (U.S. Internal Revenue Service jeb IRS) par šādu klientu investīcijām. Ziņošana tiek veikta sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu. Saskaņā ar FACTA vienošanos, INVL Life ir pienākums identificēt savu esošo un jauno ASV klientu potenciālās nodokļu saistības. Nepieciešamības gadījumā INVL Life sazināsies ar saviem klientiem, lai iegūtu vairāk informācijas. Lai atbilstu FATCA prasībām, INVL Life pieprasa saviem klientiem uzrādīt arī tādu informāciju kā viņu dzimšanas vieta un ārvalstu nodokļu maksātāja identifikācijas numurs.

Vai INVL Life ir vienīgā iestāde finanšu sektorā, kas tā rīkojas?

Nē. Visām finanšu iestādēm ir jāatbilst FATCA prasībām. Tomēr citas finanšu iestādes var izmantot no INVL Life atšķirīgu pieeju, piemēram, nosakot esošo klientu nodokļu saistības.

Ar mani sazinājās cita finanšu iestāde. Kāpēc tā pieprasa tādus dokumentus, kas atšķiras no INVL Life pieprasītajiem?

Nosakot savu klientu FATCA statusu, finanšu iestādes var izmantot dažādas pieejas un veidlapas, kuras atšķiras no tām, kādas informācijas apkopošanai izmanto INVL Life. INVL Life nesniedz ar FATCA un CRS saistītas nodokļu konsultācijas. Ja jums ir jebkādi jautājumi par nodokļiem, lūdzu, sazinieties ar nodokļu konsultantu vai meklējiet informāciju Latvijas Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv vai arī IRS vietnē www.irs.gov.

Kāda rīcība tiek prasīta no INVL Life, lai ievērotu FATCA saistības?

INVL Life pienākumos ietilpst: pārbaudīt esošos un jaunos klientus, lai pārliecinātos par visu to klientu identitāti, kas ir ASV nodokļu maksāšanas subjekti. Katru gadu INVL Life ir jāziņo Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam par savu ASV klientu uzkrājumiem un ieguldījumiem, un Valsts ieņēmumu dienests šo informāciju pārvirzīs ASV Iekšējam ieņēmumu dienestam. INVL Life tāpat ir jāsniedz Nodokļu valdei un papildus arī Kontroles dienestam informācija par līgumiem, kuru puses nesniedz atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar FACTA.

Vai FATCA aizvieto citus ASV nodokļu likumus?

Nē. FATCA attiecas tikai uz tiem procesiem un ziņojumiem, kas ir saistīti ar prasību finanšu iestādēm pazīt savus klientus. Tas neietekmē nevienu nodokļu likumu, kura prasības jums būtu jāievēro. INVL Life jums iesaka visus ar nodokļiem saistītos jautājumus pārrunāt ar nodokļu konsultantu.

Kāda veida informāciju INVL Life sūta nodokļu pārvaldēm?

Nosūtītajā informācijā ir iekļauts vārds, adrese, ASV nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, kā arī līgumu numuri un bilances.

Kā FATCA ietekmē indivīdus?

Likumdevējs ir noteicis kritērijus, kuri finanšu iestādēm jāņem vērā, identificējot jebkuru ASV personu savā klientu lokā. Informācijas precizēšanas nolūkos mēs varam sazināties ar klientiem, kas atbilst jebkuram no šiem kritērijiem: ASV pilsonība (arī dubultpilsonība), ASV rezidents, ASV dzimušais, ASV darba atļauja (Zaļā karte jeb Green Card), persona, kas katru gadu pavada būtisku laika daudzumu ASV, INVL Life klientu reģistrā ir norādīta ASV adrese vai tālruņa numurs, ASV veidotā kontā ir periodiskie maksājumi (piemēram, pensija), atļauja, kas piešķirta personai ar ASV adresi, kā vienīgā adrese klientu reģistrā ir norādīta pārstāvja adrese. Lūdzu, ņemiet vērā, ka INVL Life apzina visu savu klientu bāzi, lai identificētu ASV personas, tādēļ uzņēmums var sazināties arī ar cilvēkiem, kas nav ASV personas.

Es neesmu ASV persona. Kā tas mani ietekmē?

Ja jūs neesat ASV persona, šis temats uz jums neattiecas. Tomēr INVL Life tāpat var ar jums sazināties, lai pārliecinātos, ka jūs neesat ASV persona.

Kā FATCA ietekmē uzņēmumus un iestādes?

FATCA ietekmē visus ASV uzņēmumus, kā arī uzņēmumus citās valstīs, kuru patiesais labuma guvējs (īpašnieks vai cits tiešā labuma guvējs) ir ASV persona.

Kāda veida dokumentus man ir jāiesniedz?

Ja būs nepieciešams, INVL Life sazināsies ar saviem klientiem papildus informācijas iegūšanas nolūkos, kā arī ar mērķi paskaidrot, kāda veida informācija ir nepieciešama un kādas veidlapas ir jāaizpilda. Veidlapas var būt gan INVL Life pašu veidotas, gan ieņēmumu dienesta jeb IRS formas (W-veidlapas).

Vai INVL Life sniegs man nepieciešamās veidlapas?

Jā. Sazinoties ar klientu, mēs visas veidlapas nosūtam vai nu pielikuma veidā, vai arī kā saites uz lejupielādējamām veidlapām.

Kā INVL Life rīkosies, ja es neiesniegšu ar FATCA saistīto, pieprasīto informāciju?

Saskaņā ar FATCA, klienti, kas nesniedz savu FATCA statusu verificējošu informāciju, ziņojumos tiks uzskatīti par ASV personām. Šādā gadījumā INVL Life iesniegs ar klientu saistīto informāciju Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam.

Kādēļ INVL Life izsniegtajās veidlapās ir ar FATCA nesaistīti jautājumi, piemēram, par līdzekļu izcelsmi?

Saskaņā ar tādiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kā, piemēram, likumu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanu, INVL Life ir pienākums pazīt visus savus klientus un pārbaudīt viņu identitāti. Tāpat mums ir pienākums pārbaudīt visu klientu identitāti, kas ir nodokļu maksātāji arī valstīs ārpus Latvijas.
Šādus pienākumus nosaka FATCA un saistītie projekti OECD valstīs un Eiropas Savienībā, un to mērķis ir novērst nodokļu maksātāju – uzņēmumu un privātpersonu – izvairīšanos no nodokļu apmaksas citās valstīs, izmantojot ārvalstu finanšu iestādes.

Kas ir nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, un vai man tāds arī ir jāiesniedz?

Jebkurā valstī ir savi noteikumi, kas attiecas uz nodokļu maksātāju identificēšanu un nodokļu maksātāja identifikācijas numura lietošanu. Latvijā nodokļus maksājošo fizisko personu identifikācijas numurs ir viņu personas kods. Uzņēmumiem nodokļu maksātāja identifikācijas numurs ir uzņēmuma reģistrācijas numurs. Lielākajā daļā valstu ir atsevišķs nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, taču dažas valstis (piemēram, Francija) savu nodokļu maksātāju identificēšanai izmanto vairāku numuru kombināciju. Ja klients ir nodokļu maksāšanas subjekts citā valstī un viņam tajā ir piešķirts nodokļu maksātāja identifikācijas numurs, šis numurs ir jāpaziņo INVL Life.

Man pieder dzīvoklis Amerikas Savienotajās valstīs, vai tādēļ esmu taksācijas subjekts ASV?

Dzīvoklis īpašumā ASV pēc būtības nepadara jūs par ASV nodokļu maksātāju, izņemot gadījumus, ja jūs esat ASV nodokļu rezidents kāda cita iemesla dēļ.