INVL Logo

Privātuma politika

1. Dokumenta mērķis

Šajā Privātuma politikā informēsim jūs par personas datu izmantošanu “INVL Life”, uždaroji akcine draudimo bendrove (INVL Life) Latvijas filiālē, tostarp par to, kāda veida personas datus apstrādājam, kā izmantojam jūsu datus un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu datu apstrādi. Detalizētāka informācija ir pieejama mūsu reģistru aprakstos un raksturojumos attiecībā uz institucionālo klientu locekļiem. Šos raksturojumus varat atrast, zemāk izvēloties grupu, kurai piederat.

– Apdrošinātāja klienti,
– Apdrošinātāja apdrošinājuma ņēmēji, apdrošinātās personas un apdrošināšanas atlīdzību saņēmēji,
– Apdrošinātāja esošie, bijušie un potenciālie klienti un mājaslapas apmeklētāji,
– Darba meklētāji.

2. Vispārīgā informācija par Privātuma politiku

Esot Apdrošinātāja klients, jūs uzticat mums savus personas datus. Pateicoties jūsu sniegtajiem personas datiem, mēs varam veiksmīgāk jūs apkalpot, piemēram, piedāvājot jums piemērotākos produktus un pakalpojumus, kā arī spējam efektīvāk palīdzēt jums, kad sazināties ar mums. Šajā Privātuma politikā ir izklāstīts, kā un kāpēc mēs apstrādājam jūsu personas datus un kāda veida datus mēs apkopojam. Šī Privātuma politika attiecas uz visām Apdrošinātāja veiktajām darbībām, kas ietver personas datu apstrādi. Šādu darbību piemēri ir mūsu tiešsaistes pakalpojumu izmantošana, apdrošināšanas pieteikuma iesniegšana vai apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšana, kā arī mūsu privātā kapitāla pārvaldības pakalpojumu izmantošana. Šī Privātuma politika attiecas uz INVL Life, ieskaitot tās filiāle Baltijā. Kontaktinformāciju lūdzam skatīt šī dokumenta beigās.

Datu aizsardzība attiecas uz fizisko personu datiem un šādu datu atbilstošas apstrādes nodrošināšanu. Personas dati ir informācija, ko var izmantot jūsu identificēšanai. Šī politika attiecas uz fizisku personu datu apstrādi. Šādas personas ir, piemēram, INVL Life privātie klienti vai personas, kuras ir saistītas ar INVL Life korporatīvajiem klientiem. Šīs Privātuma politikas 3. punktā ir sīkāk izklāstītas datu subjektu kategorijas. Par savām tiesībām vairāk varat izlasīt šīs Privātuma politikas 7. punktā.

INVL Life apstrādā personas datus saskaņā ar attiecīgo normatīvo aktu prasībām, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES 2016/679) un citiem piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem.

INVL Life ir ļoti svarīga jūsu personas datu un privātuma aizsardzība, un jūsu personas datu droša apstrāde, tāpēc iesakām jums iepazīties ar mūsu darbības praksi neatkarīgi no tā, vai esat jauns vai pastāvīgs mūsu klients. Un, ja jums rodas jebkādi jautājumi, droši sazinieties ar mums!

3. Kuru personu datus mēs apstrādājam un kur iegūstam personas datus?

INVL Life Privātuma politika attiecas uz šādām datu subjektu kategorijām:

– INVL Life klienti (piemēram, apdrošinātās personas, apdrošinājuma ņēmēji, labuma guvēji un ar korporatīvajiem klientiem saistītās personas),
– INVL Life mārketinga aktivitāšu mērķa grupas (piemēram, privātpersonas un uzņēmumi),
– INVL Life digitālo pakalpojumu (mājaslapa, E-Life, Termlife online un E-investment) lietotāji,
– Personas, kuru personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar likumā noteiktu INVL Life pienākumu,
– Darbinieki, darba meklētāji, pārstāvji un citas personas, kas strādā INVL Life.

Galvenokārt personas dati tiek iegūti no pašām personām pirms tiek uzsāktas attiecības ar klientu, darbinieku vai citu līgumisku personu, vai šo līgumattiecību īstenošanas laikā. Tāpat saņemam personas datus no darba devējiem attiecībā uz darba devēja grupas apdrošināšanas plāniem. Personas datus saņemam arī no Igaunijas apdrošināšanas uzņēmumu augsta riska personu reģistriem. Vēl viens personas datu ieguves avots ir citas uzticamas puses un valsts iestāžu uzturētie publiskie reģistri. Šādi reģistri ietver, piemēram, Iedzīvotāju reģistru, Komercreģistru un Starptautisko sankciju sarakstu.

4. Kā un kāpēc mēs apstrādājam personas datus?

4.1. INVL Life klienti
Mēs veicam personas datu apstrādi ar mērķi, piemēram, pārvaldīt attiecības ar klientiem, nodrošināt atbilstību likuma prasībām, aizsargāt mūsu likumīgās intereses, kā arī tiešajai tirdzniecībai un mūsu sniegto pakalpojumu uzlabošanai. Personas datus apstrādājam tikai tik lielā mērā, cik tas ir nepieciešams vai nosaka likums. Apstrādāto datu kategorijas un apstrādes procesa detaļas ir atkarīgas no tā, kurai personu vai klientu grupai piederat. Mūsu klienti ir iedalīti dažādās kategorijās, piemēram, balstoties uz to klientu izvēlēto produktu veidu vai klientu investīciju kapitāla apmēru. Šāds iedalījums ļauj mums katrai klientu grupai piedāvāt tādus produktus un pakalpojumus, kas klientiem visvairāk interesē un ir vispiemērotākie. Piedāvājot ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem saistītus investīciju risinājumus, mēs atbilstoši mums likumā noteiktajiem pienākumiem izvērtējam klienta investēšanas un uzkrāšanas vajadzības un vēlmes, kā arī spēju uzņemties risku.

Izskatot apdrošināšanas atlīdzības pieteikumus, mēs neizmantojam personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai. Igaunijā mēs saglabājam klientu apkalpošanas telefona sarunu ierakstus, lai nodrošinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un apstiprinātu veicamos uzdevumus vai darījumus. Personas dati tiek apstrādāti arī lai veiktu klientu apmierinātības aptaujas. Mēs veicam personas datu apstrādi statistiskos nolūkos, lai izpildītu mums likumā noteiktos pienākumus, un, ziņošanai par mūsu piedāvātajiem apdrošināšanas pakalpojumiem. Fizisku personu vai uzņēmumu identitāti pēc statistikas vai pārskatu datiem nav iespējams noteikt.

4.2. Darbinieki, darba meklētāji, pārstāvji un citas personas, kas strādā INVL Life
Mēs apstrādājam personas datus attiecībā uz darba attiecību vai citu līgumisku attiecību noslēgšanu, un, piemēram, lai izpildītu mūsu kā darba devēja likumos noteiktos pienākumus (algas, pārdošanas bonusi, komisijas maksas), kā arī atbilstoša un pilnvērtīga novērtējuma veikšanai.

Attiecībā uz darba meklētājiem, mēs apstrādājam mums sniegtos kandidāta personas datus darbā pieņemšanas procesā, aizpildot brīvās vakances.

4.3. Plašāka informācija
Plašāku informāciju par datu kategorijām, kā arī datu apstrādes mērķiem un tiesisko pamatu varat atrast zemāk mūsu reģistru aprakstos:

Klientu reģistrs (apdrošinātās personas, apdrošinājuma ņēmēji un labuma guvēji) un to pārstāvji. Potenciālie un bijušie klienti. Personas, kas saistītas ar korporatīvajiem klientiem. Personas, kuru personas datu apstrāde ir saistīta ar datu pārzinim likumā noteikto pienākumu
Apdrošināšanas prasījumu reģistrs (INVL dzīvības apdrošināšanas līguma apdrošinājuma ņēmēji, apdrošinātie un apdrošināšanas izmaksu saņēmēji)
Mārketinga reģistrs (Esošie, bijušie un potenciālie INVL Life klienti un INVL Life mājas lapas apmeklētāji)
Darba meklētāju reģistrs (Darba meklētāji)

5. Cik ilgi personas dati tiek glabāti?

Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķu izpildei, kuriem dati tika iegūti, vai tik ilgi, cik to nosaka likums. Tiesvedības uzsākšanas periodi saskaņā ar Igaunijas Saistību tiesību likumu, Lietuvas Civilkodeksu vai Latvijas Civillikumu, kā arī datu saglabāšanas termiņi, kas izriet no normatīvajiem aktiem saistībā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un grāmatvedības normatīvajiem aktiem, ietekmē fizisko personu klientu datu glabāšanas termiņu. Dati, kuriem ir atšķirīgi glabāšanas termiņi, tiek glabāti maksimālo iespējamo termiņu. Plašāku raksturojumu par personas datu glabāšanas termiņiem varat atrast mūsu reģistru aprakstos.

6. Vai personas dati tiek izpausti vai nodoti trešajām personām?

Personas dati var tikt izpausti pusēm ārpus INVL Life tikai tiktāl, cik to ļauj vai nosaka likums. Dati var tikt izpausti, piemēram, iestādēm (tādām kā Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas nodokļu administrēšanas iestādes, Igaunijas apdrošināšanas uzņēmumu augsta riska personu reģistri), kā arī pamatojoties uz likumiem, kas regulē apdrošināšanas darbības vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu. Personas dati likumā atļautajā apmērā var tikt izpausti citiem tajā pašā uzņēmumu grupā ietilpstošiem uzņēmumiem ar mērķi pārvaldīt klientu apkalpošanas darbības un citus klientu attiecību jautājumus, kā arī saskaņot riska pārvaldības darbības. Personas datu apstrāde uzņēmumu grupas ietvaros ir ierobežota līdz datu apstrādei nepieciešamo personu lokam, un sensitīvu datu izpaušana ir aizliegta.

Ja mēs nolemjam pārdot, nopirkt, apvienot vai citādi reorganizēt mūsu komercdarbību, tas var mums radīt nepieciešamību atklāt un/vai nodot personas datus potenciāliem vai faktiskiem pircējiem un viņu padomniekiem, vai saņemt personas datus no pircējiem un viņu padomniekiem.

Plašāku informāciju par personas datu izpaušanu var iegūt mūsu reģistru aprakstos.

Galvenokārt personas dati tiek glabāti un apstrādāti ES un EEZ robežās. Taču, ja dati tiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām uz valstīm, kurām Eiropas Komisija nav izsniegusi lēmumu par datu aizsardzības atbilstību, mēs parūpēsimies par datu aizsardzību, piemēram, izmantojot Eiropas Komisijas apstiprinātus standarta līguma punktus. Sensitīvie dati netiek nodoti ārpus ES un EEZ robežām. Nodotie dati tiek apstrādāti tikai INVL Life vārdā.

7. Kādas ir jūsu tiesības?

Piemēram, jums ir tiesības piekļūt saviem datiem, labot neprecīzus datus, kā arī dzēst datus atbilstoši zemāk izklāstītajiem noteikumiem. Tāpat lūgums ņemt vērā, ka INVL Life ir ar likumu noteikts pienākums glabāt noteiktus datus, un INVL Life var būt pienākums apstrādāt vai glabāt jūsu datus pat tad, ja jums ir iebildumi pret datu apstrādi vai lūdzat dzēst datus.

Zemāk izklāstītās tiesības varat izmantot, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā kopš pieprasījuma saņemšanas. Īpašos gadījumos mēs varam pagarināt šo termiņu par diviem mēnešiem, ko pieļauj likums, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītības pakāpi un skaitu.

7.1. Datu subjekta tiesības piekļūt saviem datiem
Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai INVL Life veic vai neveic jūsu personas datu apstrādi. Ja jūsu dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības tiem piekļūt un saņemt datu bezmaksas kopiju. Apdrošināšanas un finanšu nozarei piemērojamos normatīvajos aktos noteiktie konfidencialitātes ievērošanas noteikumi (piemēram, attiecībā uz rīcību, konstatējot un novēršot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu) var ierobežot jūsu tiesības piekļūt informācijai.

7.2. Tiesības veikt datu labojumus
Jums ir tiesības pieprasīt INVL Life veikt labojumus neprecīzos personas datos un papildināt nepilnīgus personas datus.

7.3. Tiesības dzēst datus (tiesības tikt aizmirstam)
Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu un, ja jūsu personas datu apstrāde tiek veikta uz jūsu piekrišanas pamata, tiesības atsaukt šādu piekrišanu. Ja jūs pieprasāt savu personas datu dzēšanu vai atsaucat doto piekrišanu, mēs izdzēsīsim datus, ja vien nepastāv cits tiesisks pamats datu apstrādei, vai ja mums nav ar likumu noteikts pienākums glabāt šos datus. Pēc datu glabāšanas termiņa beigām dati tiks dzēsti jebkurā gadījumā.

7.4. Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu
Jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja tas atbilst normatīvo aktu prasībām. Lūgums ņemt vērā, ka tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu nav attiecināmas uz personas datu apstrādi, kas tiek veikta, pildot likumā noteiktos INVL Life pienākumus.

7.5. Tiesības uz datu pārnesamību
Ja jūsu personas datu apstrāde notiek, balstoties uz jūsu dotu piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, jums ir tiesības saņemt jūsu sniegtos personas datus strukturētā un vispārpieņemti lietotā formātā, kā arī tiesības uz elektronisko datu nodošanu citam datu pārzinim.

7.6. Tiesības uz iebildumiem
Jums ir tiesības izteikt iebildumus pret jūsu personas datu apstrādi, ja šāda datu apstrāde ir balstīta uz INVL Life vai trešās puses likumīgām interesēm. Tāpat jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešās tirdzniecības nolūkos.

Plašāka informācija par atteikšanos no tiešās tirdzniecības aktivitātēm ir pieejama sadaļā Atteikšanās no mārketinga aktivitātēm.

7.7. Tiesības uz sūdzības iesniegšanu
Ja jums šķiet, ka jūsu personas datu apstrāde notiek neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, jums ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē.

8. Mārketings

Papildus klientu attiecību pārvaldībai mēs izmantojam personas datus mūsu piedāvāto pakalpojumu un produktu mārketinga nolūkos. Mārketinga darbības tiek veiktas tiešsaistē, ar e-pasta starpniecību un telefoniski. Mārketinga aktivitātes var būt orientētas gan uz esošajiem, gan potenciālajiem INVL Life klientiem. Papildus mārketinga aktivitātēm mēs sazināmies ar klientiem, komunikācijas nolūkos.
Attiecībā uz INVL Life institucionālajiem klientiem, mārketinga aktivitātes vēršam tikai uz tiem klientiem, kas ir devuši savu piekrišanu.

Mūsu tiešsaistes mārketings sastāv no, piemēram, e-pasta ziņojumiem, tiešsaistes reklāmām, tiešsaistes reklāmas kampaņām sociālo mediju vidē (piemēram, Facebook vai Linkedin). Mūsu nosūtītie e-pasta ziņojumi ietver informatīvus materiālus dažādām klientu grupām, kā arī, piemēram, uzaicinājumus uz pasākumiem. Mēs izmantojam sadarbību ar mūsu partneruzņēmumiem, lai savus tiešsaistes reklāmas materiālus orientētu tā, lai, piemēram, cilvēkiem tiek rādītas reklāmas saistībā ar produktiem un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti konkrētā cilvēka iepriekš apmeklētā vietnē. Reklāmas pielāgošana notiek automātiski un tās procesā tiek izmantotas sīkdatnes, un izmantotie dati nav saistīti ar datiem par klienta apdrošināšanu vai investīcijām.

8.1. Atteikšanās no mārketinga aktivitātēm
Savus e-pasta abonementus varat pārvaldīt, sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem. Tāpat nosūtītie e-pasta ziņojumi ietver saiti, kurai sekojot, varat anulēt abonementu. No mārketinga paziņojumiem varat atteikties arī sazinoties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem.

Tāpat sava tīmekļa pārlūka uzstādījumos varat kontrolēt reklāmas pielāgošanā izmantotās sīkdatnes. Lūgums ņemt vērā arī to, ka sīkdatņu izmantošanas ierobežošana var ietekmēt mūsu sniegto pakalpojumu funkcionalitāti. Tiešsaistes reklāmas pielāgošanai izmantojam Facebook un Google Display tīkla pakalpojumus.

8.2. Sīkdatnes
Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas, lietotājam apmeklējot INVL Life mājaslapu, tiek saglabātas vietnes apmeklētāja datorā vai citā ierīcē. Sīkdatnes izmanto, piemēram, sesijas saglabāšanai pēc tam, kad lietotājs ir autorizējies tīmekļa pakalpojumam, un lai atcerētos lietotāja veiktās izvēles, pārvietojoties no vienas lapas uz citu. Tāpat varam izmantot sīkdatnes mājaslapas apmeklētāju individualizācijai un mūsu mājaslapas apmeklējumu statistikas apkopošanai. INVL Life un mūsu partneru izmantotās sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas INVL Life digitālajos pakalpojumos, tostarp mājaslapā.

9. Kā tiek aizsargāti personas dati un kādi ir pastāvošie riski?

Mēs izmantojam nepieciešamās un atbilstošās tehnoloģiskās un administratīvās datu aizsardzības metodes saskaņā ar labo praksi personas un citu datu aizsardzībai. Šīs metodes ietver ugunsmūru (firewalls) izmantošanu, spēcīgas datu šifrēšanas metodes un drošas telpas, tāpat īstenojam datu piekļuves kontroli un ierobežotu tiesību piešķiršanu, veicam personāla apmācību, kā arī rūpīgu apakšuzņēmēju atlasi. Visiem apakšuzņēmējiem ir līgumiski saistošs pienākums ievērot piemērojamo normatīvo aktu prasības, kā arī INVL Life īstenotos datu aizsardzības principus un vadlīnijas.

Personas datu apstrāde ir atļauta tikai darbiniekiem, kuriem šāda datu apstrāde ir nepieciešama savu darba pienākumu pildīšanai. Sistēmās, kurās tiek glabāti personu dati, ir izveidoti individuāli lietotāju konti, un tiek veikta sistēmu lietošanas uzraudzība. Papildus ar likumu noteiktajam konfidencialitātes ievērošanas pienākumam, INVL Life darbinieki, kuri veic personas datu apstrādi, ir noslēguši konfidencialitātes ievērošanas līgumu. Dati, kas vairs nav nepieciešami, tiek droši izdzēsti.

Neskatoties uz rūpīgi īstenotiem un atbilstošiem drošības pasākumiem, datu apstrāde vienmēr ietver risku. Ja, neskatoties uz īstenotajiem drošības pasākumiem, notiek datu drošības pārkāpums, kas potenciāli var radīt augstu risku jūsu privātumam vai citām tiesībām, mēs ar jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.

Tāpat iesakām iepazīties ar INVL Life tiešsaistes pakalpojumu un mājaslapas lietošanas noteikumiem, un pārliecināties, ka jūsu izmantotais aprīkojums un savienojums ir atjaunināts attiecībā uz datu drošības aspektiem. Plašāku informāciju un vispārīgus datu drošības ievērošanas padomus un norādījumus iespējams atrast arī, piemēram, Igaunijas, Latvijas vai Lietuvas Datu aizsardzības inspekcijas mājaslapās.

10. Ar ko es varu sazināties?

Ja jums rodas jebkādi jautājumi par datu drošību, varat sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem zemāk norādītajās valstīs un adresēs:

Latvija:
Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010, Latvija
+371 67503333
[email protected]

Igaunija:
Keemia 4, Tallinn 10616, Eesti
11415, Igaunija
+ 372 6 812 300
[email protected]

Lietuva:
Gynėjų g. 14,
LT-01109 Viļņa,
Lietuva
+370 8 700 55 959
[email protected]